Home
lt
en

Covid-19

Dėl prašymų EPLSAF paramai gauti galiojimo termino pratęsimo iki 2021-12-31

Atsižvelgiant į tai, kad asmenų prašymai galioja vienerius kalendorinius metus, o ateinantiems metams EPLSAF paramai gauti asmenys prašymus pradeda teikti nuo einamųjų metų gruodžio 1 d., siekiant išvengti didelių paramos gavėjų srautų savivaldybėse ar seniūnijose 2020 m. gruodžio mėn., sudaryta galimybė pratęsti 2020 m. galiojusių prašymų terminą (prašymai, pateikti nuo n–1 metų gruodžio 1 d. iki n metų gruodžio 1 d., galioja iki n+1 metų gruodžio 31 d.). Tokiu būdu, visi prašymai, kurie priimti 2019-12-01–2020-12-01 laikotarpiu galioja iki 2021 m. gruodžio 31 d. imtinai (PFSA 31 punktas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e6fccfa27c2a11eaa38ed97835ec4df6/asr).

Pratęsiant šių prašymų galiojimą vertinti asmenų pajamų iš naujo nereikalaujama.

Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) kiekvieno prašymo pratęsimą reikės įvesti rankiniu būdu, nes SPIS neturi funkcionalumo prašymų pratęsimą atlikti automatiškai.

Dėl naujų žmonių prašymų priėmimo

Nauji klientai prašymus EPLSAF paramai gauti gali teikti bet kuriuo metu, todėl primename, kad siekiant užtikrinti visų saugumą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. A1-268 „Dėl dokumentų, skirtų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslinės grupės asmenų, maisto produktų ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių apskaitai užtikrinti, formų patvirtinimo“  (toliau – Formų įsakymas) 2.11 punktu, duomenis, reikalingus prašymui užpildyti, galite surinkti Jūsų pasirinktu nuotoliniu būdu, t. y., telefonu, elektroniniu paštu ir pan. (daugiau žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/31d68fa0dd6411e3a0be833418c290fb/asr).

Pasibaigus karantinui ir (arba) valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, iš asmenų, kurie buvo įtraukti į paramos gavėjų sąrašus karantino ir (arba) valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu, pasirašyti prašymų neprašoma.

Dėl paramos gavėjų parašų sąrašuose

Akreipiame Jūsų dėmesį, kad vadovaujantis Formų įsakymo 2.51 punktu, visą laiką kol galios karantinas ir (arba) valstybės ar savivaldybės lygio ekstremalioji situacija parašai paramos gavėjų sąrašuose, nepanaudotų maisto produktų ir nepanaudotų higienos prekių perdavimo–priėmimo aktuose iš tikslinės grupės atstovų nerenkami. Tai, kad parama atsiimta, šiuose dokumentuose pažymi už jos dalijimą atsakingi savivaldybių darbuotojai, savanoriai ar kiti organizacijų partnerių atstovai.