Home
lt
en

Finansuotas projektas

Informavimas pagal Reglamento (ES) 2021/1060 49 straipsnio 3 punktą

Susijęs fondas: Europos socialinis fondas +  (ESF+)

Politikos tikslas: Socialiai atsakingesnė ir įtraukesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį

Konkretus tikslas: Parama labiausiai nepasiturintiems asmenims pagal ESF+ reglamento 4 straipsnio 1 dalies m punkte nustatytą konkretų tikslą

Projektas finansuojamas iš: Materialinio nepritekliaus mažinimo programos lėšų

Projekto vykdytojas: Europos socialinio fondo agentūra

Projekto pavadinimas: „Materialinio nepritekliaus mažinimas Lietuvoje“

Projekto sutarties numeris: D4-39

Projekto numeris: MNM-2023-V-01-01

Finansavimo suma: 69 936 187,00 eurų, iš jų:

                                  90 proc. Europos Sąjungos lėšos – 62 942 568,30 eurų

                                  10 proc. nacionalinės lėšos – 6 993 618,70 eurų

Projekto tikslas: prisidėti prie labiausiai nepasiturinčių asmenų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo. 

Projekto tikslinė grupė: asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį. Galimos išimtys, savivaldybių administracijų nustatyta tvarka, tačiau pajamos negali viršyti 2,5 VRP dydžio per mėnesį.

Projektas įgyvendinamas visoje Lietuvoje: Sostinės regione ir Vidurio bei vakarų Lietuvos regione (visose 60 savivaldybių).

Projekto partneriai: visos savivaldybių administracijos, labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ bei Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.

Tinkamų finansuoti veiklų pradžia: 2024-01-01

Tinkamų finansuoti veiklų pabaiga: 2027-12-31

Tinkamos finansuoti veiklos:

  • lėšų pervedimas į paramos gavėjams išduotas socialines korteles maisto produktams ir būtinojo vartojimo prekėms įsigyti;
  • maisto donacijos (paskutinės dienos galiojimo, besibaigiančio galiojimo ir per paramos akcijas surinktas ilgo galiojimo maistas);
  • papildančios veiklos (pvz., mokymai, teisinė, psichologinė pagalba paramos gavėjams, užimtumas paramos gavėjų vaikas ir pan.)